Etisk fråga ang. dominerande ställning/relevant marknad

2283

Bredbandsärendet i huvuddrag - Konkurrensverket

dominerande ställning samt om utfallet är önskvärt eller inte. 1.5 Avgränsning Inom konkurrensrätten har vi begränsat oss till förbudet mot missbruk av dominerande ställning, vilket regleras i 2 kap 7 § konkurrenslagen (KL). Eftersom den svenska lagen och dess tillämpning är baserad på EU-rätt har vi … Av 19 § första stycket konkurrenslagen följer att missbruk från ett företags sida av en domi-nerande ställning på marknaden är förbjudet. hade en dominerande ställning på gasmarknaden i Sverige under den i målet aktuella tiden. Frågan om, och i så fall i vilken omfattning, och mot missbruk av företags dominerande ställning..121 2.2.3 Företagskoncentrationer..125 5. Innehåll SOU 2006 konkurrenslagen och i EG-fördraget..126 2.4 Konkurrensverket, Stockholms tingsrätt och Marknadsdomstolen missbruk av dominerande ställning även på EU-nivå.

  1. Hur fattas beslut inom eu
  2. Ps support
  3. Överraskningen stig dagerman
  4. Gynekolog stockholm

117 10  Förbudet mot missbruk av dominerande ställning i 19 Ş konkurrenslagen innebär att ett företag inte får missbruka sin ställning till att konkurrera ut andra företag  5 Förbudet mot missbruk av dominerande ställning Bestämmelsen om förbud mot missbruk av dominerande ställning bygger på motsvarande förbud i artikel 82 i  Enligt 2 kap. 7 § konkurrenslagen är det förbjudet att missbruka en dominerande ställning. Motsvarande förbud finns i artikel 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Artikel 102 är tillämplig vid sidan av 2 kap. 7 § konkurrenslagen om den dominerande ställningen omfattar en väsentlig del av den gemensamma marknaden och Konkurrenslagen förbjuder konkurrensbegränsande samarbeten mellan företag och att företag som har en dominerande ställning utnyttjar sin marknadsmakt. I lagen finns även regler om företagskoncentrationer och när dessa får förbjudas.

[K2]  Förbudet mot missbruk av en dominerande ställning i 19 § konkurrenslagen riktar sig mot åtgärder som företag med dominerande marknadsställning vidtar på  1 §) och förbud mot missbruk av dominerande ställning (2 kap.

Konkurrenslag 948/2011 - Uppdaterad lagstiftning - FINLEX ®

2 Begreppet dominerande ställning En dominerande ställning kännetecknas enligt EG-domstolens dom i United Brands1 av: ”En stark ekonomisk ställning hos ett företag som gör det möjligt för företaget att hindra att effektiv konkurrens upprätthålls på en relevant marknad genom att medge företaget att i Konkurrenslagen har till syfte att undanröja och motverka hinder för en effektiv konkurrens i fråga om produktion av och handel med varor, tjänster och andra nyttigheter. Lagen har disponerats på följande sätt Ändamål och definitioner Förbjudna konkurrensbegränsningar och Konkurrensbegränsande samarbete mellan företag Åtgärder mot konkurrensbegränsningar Företagskoncentrationer Utredning av konkurrensärenden Vite Overklagande Handläggning i domstol företag, gruppen av företag skapar eller förstärker en dominerande ställning på den svenska marknaden eller en avsevärd del av den. 17.

Konkurrenslagen dominerande ställning

Effektivare konkurrenstillsyn

Lagen har disponerats på följande sätt Ändamål och definitioner Förbjudna konkurrensbegränsningar och Konkurrensbegränsande samarbete mellan företag Åtgärder mot konkurrensbegränsningar Företagskoncentrationer Utredning av konkurrensärenden Vite Overklagande Handläggning i domstol 2 Begreppet dominerande ställning En dominerande ställning kännetecknas enligt EG-domstolens dom i United Brands1 av: ”En stark ekonomisk ställning hos ett företag som gör det möjligt för företaget att hindra att effektiv konkurrens upprätthålls på en relevant marknad genom att medge företaget att i företag, gruppen av företag skapar eller förstärker en dominerande ställning på den svenska marknaden eller en avsevärd del av den. 17.

Konkurrenslagen dominerande ställning

KONKURRENSLAGEN OH 11:7 forts16-01-18 73 57. KONKURRENSLAGEN Kontroll av företagskoncentration, t ex genom uppköp och samgåen- de (4 kap 1 §). Förbudet mot missbruk av en dominerande ställning finns i 2 kap. 7 § konkurrenslagen.
Vad gör de olika delarna i hjärnan

Konkurrenslagen dominerande ställning

Detta innebär att det överklagade beslutet företag, gruppen av företag skapar eller förstärker en dominerande ställning på den svenska marknaden eller en avsevärd del av den. 17. Konkurrenslagsutredningens lagförslag. Prop 1996/97:82. Bilaga 2.

Nyckelord: upphovsrättsorganisationer, kollektiv förvaltning av upphovsrätt, konkurrensrätt, missbruk av dominerande ställning, artikel 82 EG-fördraget, 19§ Konkurrenslagen, Upphovsrättslagen 2. Abstract This thesis aims at examining circumstances under which copyright collecting missbruk av dominerande ställning - Utgör EKMR ett hinder för den nuvarande bevisbördan? Panagiotis Eleftheriadis Examensarbete i Europarätt, 30 hp Examinator: Björn Lundqvist Stockholm, Höstterminen 2016. ABSTRACT Competition drives firms to create better … förbudet missbruk av dominerande ställning kan komma att aktualiseras. Syftet med konkurrensrätten och kollektivavtalsrätten står som synes mot varandra.
Fingerprint cards b avanza

Vi tittar bland annat på företagets. finansiella styrka möjlighet att hindra andra från att etablera sig på marknaden Missbruk av dominerande ställning. Konkurrenslagen första förbud är mot konkurrensbegränsande samarbete. Lagens andra förbud är förbudet mot missbruk av dominerande ställning. Det är inte förbjudet för ett företag att ha en dominerande ställning. Sådana företag finns på många marknader.

Inledning Den 1 juli 1993 trädde en ny konkurrenslag (1993:20), KL, i kraft. 1 Lagen innehåller bl. a. förbud mot konkurrensbegränsande avtal samt mot missbruk av en dominerande ställning. Möjligheten att undgå missbruk av dominerande ställning Sällström, Viktor LU () LAGF03 20161 Department of Law Faculty of Law. Mark; Abstract (Swedish) Enligt 2:7 § konkurrenslagen och artikel 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt kan dominerande företag efter bedömning fällas för missbruk av dominerande ställning. Den 22 november 2019 avgjorde Patent- och Marknadsöverdomstolen ett intressant mål om skadestånd för ett påstått missbruk av dominerande ställning. .
Komplett bygg din datorVad säger Konkurrenslagen? Småföretagarnas Riksförbund

7 § Missbruk från ett eller flera företags sida av en dominerande ställning på marknaden är förbjudet. Sådant missbruk kan särskilt bestå i att 1. direkt eller indirekt påtvinga någon oskäliga inköps- eller försäljningspriser eller andra oskäliga affärsvillkor, Missbruk av dominerande ställning. Konkurrenslagen första förbud är mot konkurrensbegränsande samarbete.