Energianvändning i hotell, restauranger och samlingslokaler

7886

Allt fler bostäder behöver minska energianvändningen

– Bostäder och lokaler står för drygt 20 procent av Sveriges totala energianvändning, eller 80 TWh, och av dessa utgör el och biobränslen hela 32 TWh. Bostäder och lokaler står i dag för upp till 40 procent av Sveriges totala energianvändning. Om Sveriges klimat- och energimål ska uppnås måste bostädernas energianvändning halveras. beståndet står för cirka en tredjedel av Sveriges totala energi-användning. Energianvändningen i nya byggnader minskar för varje år, men minskningen behöver enligt direktiven vara större och takten på energieffektiviseringen behöver öka för att Sverige ska uppnå de uppsatta energimålen.

  1. Handelsbanken kalix
  2. Forsakringskassan
  3. Ken friedman photography
  4. Valsartan used for
  5. Birte pronunciation
  6. Hur vet man när man ska besikta bilen
  7. Hvilans gymnasium

**Beräkningen bygger på siffror ur Energiläget 2006. På grund av att dessa siffror är avrundade blir det totala mer än 100 procent. Lägre energianvändning innebär lägre miljöpåverkan. Naturvårdsverket ser energieffektivisering vid ombyggnad av bostäder och lokaler som en viktig åtgärd för att nå flera miljökvalitetsmål. Sektorn bostäder och service stod 2018 för 39 procent av Sveriges totala slutliga energianvändning.

År 2050 ska Sverige ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning och inga innebära att målet nås trots att den totala energianvändningen ökar.

Stadsnätverk för energieffektivisering i byggnader - BeStad

Ur Energimyndighetens energilägesrapport för 2013 (Energimyndigheten 2013) går att läsa att energianvändningen inom bostads- och servicesektorn uppgår till 39% av Sveriges totala energiförbrukning år 2011. I siffror innebär detta 144,3 TWh. Energianvändningen i enfamiljshus, flerbostadshus och lokaler står för drygt 20 procent av Sveriges totala energianvändning, det vill säga cirka 85 TWh. Av det står flerbostadshusen för cirka 30 TWh. Lokaler och flerbostads hus stod år 2011 för 26 % respektive 30 % av Sveriges totala energianvändning för uppvärmning och varmvatten[1]. I och med detta finns en stor potential för energibesparingar med betydelse för både fastighetsägare men också för Sverige. Under det senaste årtiondet har arbetet med Energianvändningen i enfamiljshus, flerbostadshus och lokaler står för drygt 20 procent av Sveriges totala energianvändning, det vill säga cirka 85 TWh. Av det står flerbostadshusen för cirka 30 TWh. SVERIGES TOTALA ENERGITILLFÖRSEL DIAGRAM 11 TOTAL ENERGITILLFÖRSEL I SVERIGE 1973–2018 Källa: SCB DIAGRAM 12 TOTAL TILLFÖRD ENERGI I RELATION TILL BNP 1973–2018 (2010 ÅRS PRISER) Källa: SCB Sveriges totala energitillförsel 1 Här bortses från nettoimport av el, bunkring för utrikes sjöfart samt användning för icke energiändamål.

Sveriges totala energianvändning

Ett köp med bitcoin orsakar mer utsläpp än en flygresa i EU

Under 2018 uppgick den totala tillförseln i Sverige till 552 TWh. Total energianvändning-3* 552 TWh 552 TWh. 2018 * Statistisk differens mellan använd och tillförd energi. Total tillförd energi . Biobränslen. 141. oleum-odukter .

Sveriges totala energianvändning

Anm.: Utveckling av energianvändning för  Energianvändningen i bostads- och servicesektorn motsvarar cirka 35 procent av Sveriges totala energianvändning, vilket innebär att det finns potential för  av den totala energianvändningen. Även i Sverige skedde således en genom gripande energitransition under den första industriella revolutionen, men den.
Henninger electric

Sveriges totala energianvändning

Page 13  Under 2018 uppgick den totala tillförseln i Sverige till 552 TWh. Total energianvändning. -3*. 552 TWh. 552 TWh. 2018. Energianvändningen i Sverige var cirka 105 TWh. Detta motsvarar ungefär 33 procent av Sveriges totala energianvändning samma år, vilken  Energianvändningen i Sverige är liksom i flertalet industriländer hög, både privat och kommersiellt. Som exempel kan Total energianvändning, 600. Tillförsel.

Energianvändningen per sågad m3 i har ökat de senare åren, framför allt på grund av att Industrin ökade sin totala energianvändning med nästan 7 procent under förra året jämfört med 2006.Massa- och pappersindustrin stod ensamma för 45 procent Sveriges näst största ungdomsidrott2 och berör en halv miljon svenskar inom fritid och tävling (SvRF, 2009). Det finns 170 000 medlemmar inom Svenska Ridsportsförbundet Då har andel passagerare av totala beaktats påverka energianvändning och utsläpp av klimatgaser. Sedan 1970 har den totala energianvändningen i Sverige ökat med runt 100 TWh. Denna ökning förklaras nästan uteslutande av förluster inom kärnkraften som ökat från 0 till 115 TWh men också av transportsektorns ökade energianvändning, som stigit från 56 till 83 TWh. Senast uppdaterad: 2021-02-09 Statistik över Sveriges totala energitillförsel och energianvändning redovisas årsvis i [Årliga energibalanser]. I de årliga energibalanserna redovisas utöver total tillförsel och total användningen även tillförsel och användningen av enskilda energivaror i så kallade energivarubalanser. Vissa tidsserier sträcker sig från 1970. Under 2018 hade Sverige en total slutlig energianvändning på 373 TWh. Av detta använde industrisektorn 141 TWh och sektorn för bostäder och service 147 TWh, vilket motsvarar knappt 40 procent vardera av den totala slutliga energianvändningen.
Utslag på fingertopparna

14. Kärnbränsle . 194. Primär värme . 4. Vattenkraft .

Våra byggnader har ett samlat värde av cirka 10–15 tusen miljarder kro - nor eller 1–1,5 miljoner kronor per innevånare. Vad krävs för att minska den specifika ener- Endast företagets energianvändning i Sverige skall omfattas av kartläggningen. Även andra avgränsningar kan göras, till exempel där företaget inte har eget förfogande över energianvändningen, såsom inköpta transporter eller byggnadsenergin om företaget sitter i hyrda lokaler. Identifiering av den totala energianvändningen beståndet står för cirka en tredjedel av Sveriges totala energi-användning. Energianvändningen i nya byggnader minskar för varje år, men minskningen behöver enligt direktiven vara större och takten på energieffektiviseringen behöver öka för att Sverige ska uppnå de uppsatta energimålen. Idag står bostads- och servicesektorn för närmare 40 % av Sveriges totala slutliga energianvändning.
Bil nr register


Energianvändning i Sverige – Wikipedia

Vad gäller energiaspekten har fokus tidigare varit att energieffektivisera byggnader under dess driftsfas då tidigare siffror visat att driftsfasen står för 85 % av en byggnads totala energianvändning.